^Powrót na góre
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia


6.30 - 8.00
                     
Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali.
8.00 - 8.15  Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.
8.15 - 8.30  Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8.30 - 9.00  Śniadanie - przestrzeganie zasad właściwego zachowania się przy stole. uczenie się oraz ćwiczenie samodzielności

9.00 - 10.00
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach wybranego programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Inspirowanie do podejmowania zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, muzyką i literaturą.10.00 - 11.15
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11.15 - 11.30  Zabawy ruchowe w salach, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, nauka i utrwalanie słów i melodii poznawanych piosenek.
11.30 - 11.45 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.
11.45 - 12.15  Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.15 - 14.00
Czynności higieniczne - mycie zębów, relaksacja poobiednia.
Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe, zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne, praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym.
Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku,
Odpoczynek /bajkoterapia/-wyciszenie dzieci młodszych - leżakowanie.
14.00 - 14.15  Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, porządkowanie sali odkładanie zabawek na właściwe miejsca.
14.15 - 14.30  Podwieczorek, ćwiczenie właściwego zachowania się podczas posiłku.


14.30 - 16.30
 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.