Przedszkole w Kraczkowej Program Pracy Wychowawczej Program Pracy Wychowawczej Przedszkola w Kraczkowej

Program Pracy Wychowawczej Przedszkola w Kraczkowej

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ
PRZEDSZKOLA W KRACZKOWEJ

I. Program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie następujących dokumentów:


– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

-Statut Publicznego Przedszkola w Kraczkowej .

-Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

– Koncepcja Przedszkolnego Przedszkola  w Kraczkowej

– Konwencja o Prawach Dziecka.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 14 lutego2017 r. poz. 356).

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze późn. zm.).

II. Wstęp

Wychowanie – wg Muszyńskiego są to wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian w osobowości ludzi. Oddziaływania wychowawcze to wzajemne oddziaływania elementów sytuacji, tzn. osób, rzeczy i warunków, mają charakter wychowawczy, jeśli prowadzą do względnie funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli uspołecznić swoich wychowanków. Stara się także rozwijać ich osobowość, by pozwolić im na samodzielne kierowanie swoim życiem. Tak więc przedszkole jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przede wszystkim dlatego, że proces wychowawczy mający tu miejsce, nie tylko jest celowy, lecz także w stawianiu tych celów bierze pod uwagę dobro wychowanka.

Przedszkole jest organizacją stworzoną przez ludzi dla ludzi, a głównym jej zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków o ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka.

Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dziecko uczestniczy stale w wieku grupach, styka się z różnymi instytucjami i jest wystawione na wielokrotne wpływy, np. telewizji , radia, ilustrowanych magazynów i czasopism, książek, widowisk, imprez sportowych i innych, czyli uczestniczy w równoległym do wychowania przedszkolnego zbiorze oddziaływań kształcących i wychowujących.

Pedagog sam powinien być dojrzały i mieć prawidłowo uformowaną osobowość. Wychowując powinien doprowadzić wychowanka do dostrzeżenia wewnętrznej głębi własnej osoby. Dzięki temu podopieczny może sam decydować o swoim życiu i dojrzewać we własnej odpowiedzialności. Dlatego też, jest to najwyższy rezultat wychowania, ponieważ osiąga najwyższy jego cel, czyli pomoc w osiągnięciu dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

III. Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego:

– Opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków
-Stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery
-Wskazywanie możliwości poznania samego siebie przez dzieci (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja)
-Uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów
-Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej
-Wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych

IV. Zadania nauczyciela wychowującego:


-Kreowanie „okazji edukacyjnych”, czyli stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru kolegów
-Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie dziecięcej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
-Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
-Nauka adekwatnego, pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób
-Uczenie i wychowywanie własnym przykładem kulturalnego i moralnego życia oraz postępowania
-Poszanowanie godności wychowanka jako osoby: akceptowanie go, uznawanie jego praw; pozwalanie mu na wyrażanie w sposób wolny jego własnych myśli.

DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ KTO:


W relacjach z wychowankami:
-jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
-zna i przestrzega prawa dziecka
-jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
-jest kreatywny i empatyczny
-częściej stosuje nagrody niż kary
-zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
-potrafi przyznać się do pomyłek i błędów
-wzbudza kreatywność w dziecku


W relacjach z rodzicami:
-wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
-pogłębia wiedzę rodziców – informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
-wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
-uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka
-stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka
-zna warunki życia dziecka
-odznacz się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

V. Charakterystyka programu


                Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zwiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgody z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
-Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
-Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
-Wdrażanie dzieci do utrzymywani ładu i porządku
– Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
-Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
-Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 VI. Warunki realizacji


                Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
-samoobsługi i czynności higienicznych
-zabaw samorzutnych
-zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
-spożywania posiłków
-spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

W naszym Przedszkolu
DZIECKO:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpieczne.
3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
9. Osiąga gotowość szkolną.

W naszym Przedszkolu
RODZICE:
1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
5.Mogą czynnie uczestniczyć życiu przedszkola.
6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.
7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.
8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco-wychowawczej i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu
NAUCZYCIELE:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola praz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.

VII. Cele programu wychowawczego

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, podstawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.

Cele programu:
1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi
-kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
-polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu
-rozróżniania dobra od zła
4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
5. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”
6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń
7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
9. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych

Procedury osiągania celów:
1. METODY PRACY:
-Podające: Opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
-Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
-Problemowe: gry dydaktyczne, burz mózgów, inscenizacja
-Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy

2.FORMY PRACY:
-Praca indywidualna
-Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
-Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
-Spacery i wycieczki
-Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
-Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
-Udział w konkursach

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
-Sale zabaw dla każdej grupy
-Pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw
-Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
-Ogródek Jordanowski

VIII. Prawa i obowiązki dziecka


Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka w tym do:
-Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
-Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
-Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
-Wyrażania swoich uczuć i myśli
-Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
-Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
-Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
-Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
-Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
-Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
-Akceptacji takim, jakie jest 
-Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
-Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
-Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
-Korzystania z dóbr kulturalnych
-Poszanowania własności
-Znajomości swoich praw i korzystania z nich
-Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
-Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
-Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
-Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
-Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
-Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
-Podejmowania decyzji i podnoszenia ich konsekwencji
-Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
-Regulowania własnych potrzeb
-Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
-Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
-Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.
-Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
-Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń,  w których przebywa
-Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

IX. Prawa i obowiązki rodziców


Rodzice mają prawo do:
-zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
-uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
-wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
-wyrażania i przekazywania nauczycielowi orz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
-wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców
-uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
-czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
-wspierania przedszkola w jego działaniach

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:


-przestrzeganie Statutu Przedszkola
-wyposażenie dziecka w niezbędną odzież
-respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
– przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
-przestrzeganie godzin pracy przedszkola, oraz godzi pobytu dziecka zdeklarowanych wcześniej w umowie
-informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
-przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
-wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku

X. System nagród i kar

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
-pochwała wobec grupy
-pochwała indywidualna
-pochwała przed rodzicami
-atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
-darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
-tablica motywacyjna, drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania jako podsumowanie osiągnięć wychowawczych

Nagradzamy za:
-stosownie ustalonych umów i zasad
– wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
-wypełnienie podjętych obowiązków
-bezinteresowną pomoc innym
-stosowanie zasad ochrony przyrody
-aktywny udział w pracach grupy
-spożywanie posiłków

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Motywacje do lepszego zachowania poprzez:
-upominanie słowne
-rozmowa – przedstawienie następstw (skłonienie dziecka do autorefleksji)
-wyrażanie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
-odsunięcie na krótki czas od zabawy
-zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
-poinformowanie rodziców o przewinieniu

Niepożądane zachowania:
-nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
-stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
-zachowania agresywne
-niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
-celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków

XI. Obszary:

INTEGRACJAPrzedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.


Cele szczegółowe:
-rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
-akceptowanie drugiego człowieka,
-rozróżnianie dobra od zła,
-przestrzeganie kompromisu w zabawie,
-rozwiązywanie konfliktów,
-pomaganie niepełnosprawnym i innym,
-rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
-stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),
-kształtowanie samodzielności,
-kształtowanie odporności emocjonalnej.

Formy realizacji:
-zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
-formy teatralne,
-literatura dla dzieci,
-wystawki prac dziecięcych,
-zajęcia otwarte,
-relaksacja,
-konkursy.

OBYCZAJOWOŚĆ
Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:
-kształtowanie poczucia przynależności do grup, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
-dbanie o dobro własne i innych,
-odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

-używanie form grzecznościowych,
-kulturalne zachowanie się w każdej sytuacji,
-rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
-dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:
-kronika przedszkolna,
-uroczystości,
-spotkania,
-konkursy,
-publikacje,
-strona internetowa,
-facebook.

Reguły zachowa obowiązujące w naszym przedszkolu
Ustalone reguły, w których zwarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:
-zachowania podczas posiłków,

-zachowania w łazience,
-zachowania w szatni,
-zachowania w sali,
-zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
-zachowania podczas wycieczek i spacerów,
-zachowania podczas imprez i uroczystości.  

1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

– siedzimy  w pozycji lekko pochylonej ku stołowi
-kulturalnie spożywamy posiłki
-po skończonym posiłku odnosimy naczynia
-odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”

2. Reguły zachowań w łazience

a) mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek, po przyjściu z ogrodu)
-podwijamy rękawy,
-moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
-zakręcamy kran,
-otrząsamy ręce nad zlewem,
-osuszamy dłonie.

b) higiena potrzeb fizjologicznych
-korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
-zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
-myjemy ręce po wyjściu z toalety.

3. Reguły zachowań w szatni


-starannie układamy swoją odzież i buty,
-pamiętamy o kolejności zakładani odzieży przed wyjściem,
-po powrocie, przed wyjściem do budynku potrzebujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,
-przy rozbieraniu pamiętam o kolejności zdejmowania odzieży,
-starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
-pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

4. Reguły zachowań w sali


-nie biegamy,
-dzielimy się zabawkami,
-mówimy umiarkowanym głosem,
-gramy uczciwie,
-unikamy konfliktów,
-sprzątamy po sobie,
-nie niszczymy zabawek,
-używamy zwrotów grzecznościowych.

5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

                                                           
-bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
-nie popychamy innych,
-nie bijemy się,
-pomagamy młodszym kolegom,
-nie oddalamy się z terenu ogrodu,
-słuchamy poleceń nauczyciela,
-przestrzegamy zasady regulaminu.

6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

-ubieramy kamizelki odblaskowe,
-idziemy kolejno parami,
-nie popychamy się,
-uważnie słuchamy,
-przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

REGIONALIZM, PATRIOTYZM, ZACIEŚNIANIE WIĘZI EUROPEJSKICH
Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Cele szczegółowe:
-wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
-rozwijanie zainteresowań własną miejscowością, regionem, Polską i Europą,
-wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
-uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
-kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
-szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:
-zajęcia tematyczne,
-spacery,
-wycieczki,
-spotkania z ciekawymi ludźmi,
-konkursy tematyczne,
-wystawy okolicznościowe,
-imprezy,
-kiermasze,
-uroczystości,
-udział w programach współpracy europejskiej.

EKOLOGIA
Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe:
-kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
-ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
-kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
-zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej

Formy realizacji:
-wycieczki,
-spacery,
-konkursy,
-prace porządkowe,
-prace hodowlane,
-doświadczenia,
-obserwacje przyrodnicze,
-eksperymenty,
-akcje ekologiczne.

ZDROWIE
Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

Cele szczegółowe:
-kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
-nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

-stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych orz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
-angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola .

Formy realizacji:
-zajęcia z programu profilaktycznego,
-zabiegi higieniczne,
-spacery,
-wycieczki,
-promowanie zdrowego odżywiania.

XII. Kodeksy:

Kodeks przedszkolaka
-Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
-Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
-Szanuję własność cudzą i wspólną.
-Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
-Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
-Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
-Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
-Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
-Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przeprasza, itp.
-Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

Kodeks zdrowego przedszkolaka
-Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
-Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
-Spożywam zróżnicowane posiłki.
-Czynnie spędzam wolny czas.
-Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

Kodeks małego ekologa
-Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
-Nie śmiecę.
-Nie męczę zwierząt.
-Sadzę rośliny.
-Wdrażamy do opieki nad zwierzętami
-Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
-Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Kodeks małego patrioty
-Znam członków swojej rodziny.
-Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
-Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
-Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
-Rozpoznaje hymn Polski i szanuje znaki narodowe.
-Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
-Wiem, że wszyscy ludzie mają te same prawa.

XIII. Ewaluacja

Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej.

W ewaluacji uwzględnia się opinię rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.

Sposoby ewaluacji:
a) analiza dokumentów:
-Program wychowawczy.
-Księga protokołów rady pedagogicznej.
-arkusze obserwacji, dzienniki,
b) wytwory dzieci
c)ankieta

KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA
Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

DZIECKO, KTÓRE :
-Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
-Posiada świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie „ojczyzna”.
-Umi funkcjonować środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
-Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwroty grzecznościowych.
-Wyraża swoje uczucia, [potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
-Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
-Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
-Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
-Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
-Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
-Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwości, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
-Potrafi odróżnić dobro od zła.
-Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
-Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
-Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
-Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
-Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia podstawy proekologiczne .

RODZIC, KTÓRY:
-Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem.
-Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela.
-Czuje się współgospodarzem placówki.
-Bierze czynny udział w życiu przedszkola.

UWAGI KOŃCOWE
-Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych.
-Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

SPOSOBY EWALUACJI:
-Ankieta dla rodziców
-Ankieta dla nauczycieli
-Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na końcowej Radzie Pedagogicznej.

About Post Author

Translate »
Skip to content